A HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK PAUL HORN GMBH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(2019.04.30-tól)

I. ALKALMAZHATÓSÁG

1. Az alábbi értékesítési és szállítási feltételek csak akkor érvényesek, ha ügyfelünk vállalkozó (a német Polgári Törvénykönyv 14. §-a szerint), közjogi jogi személy vagy közjogi különalap.

2. Az eladási és szállítási feltételeink az ügyfeleinkkel folytatott minden olyan jelenlegi és jövőbeli üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amely a szerszámok és egyéb termékek megrendelésével, szállításával és kifizetésével, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos. Automatikusan érvényesek, anélkül, hogy ismételten kifejezetten hivatkoznunk kellene rájuk.

3. Az ügyfél ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő üzleti feltételei nem képezik a szerződés részét, még akkor sem, ha azok alkalmazhatóságát egyes esetekben nem utasítjuk el kifejezetten. Az ettől eltérő, ellentétes vagy kiegészítő üzleti feltételek csak akkor és annyiban érvényesek, ha és amennyiben azokhoz kifejezetten hozzájárultunk. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor az ügyfél üzleti feltételeinek ismerete ellenére feltétel nélkül szállítunk vagy szolgáltatást nyújtunk.

 

II. AJÁNLAT, MEGRENDELÉS LEADÁSA ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS

1. Ajánlataink csak akkor kötelező érvényűek, ha azokat kifejezetten ilyenként jelöljük meg.

Az ajánlat nem jelent garanciát a szerződéses tárgy állapotára vonatkozóan, illetve nem jelenti a beszerzési kockázat átvállalását.

Cégünk nyilvános nyilatkozatai, ajánlásai vagy hirdetései nem jelentenek leírást a tényleges szerződéses tárgy állapotáról.

Az írásbeli visszaigazolásunk vagy a megrendelés írásbeli elfogadásának tartalma, beleértve ezeket az értékesítési és szállítási feltételeket, a köztünk és a megrendelő közötti jogviszonyok szabályozására irányadó. Írásos visszaigazolásunk vagy a megrendelés írásbeli elfogadása tartalmazza a szerződéses tárgyra vonatkozó valamennyi megállapodás teljes körű rögzítését. Az általunk tett szóbeli ígéretek vagy a szerződés megkötése előtt létrejött szóbeli megállapodások helyébe - kifejezett eltérő megállapodás hiányában - az írásbeli visszaigazolás vagy a megrendelés írásbeli elfogadásának tartalma lép.

Az ügyvezetők és a vállalat megbízott tisztviselőinek (Prokuristák) kivételével alkalmazottaink nem jogosultak az írásbeli szerződés tartalmától eltérő szóbeli megegyezések megkötésére.

2. Fenntartjuk a tulajdonjogot és/vagy a szerzői jogot minden olyan illusztrációra, rajzra, vázlatra, tervre, számításra, modellre és egyéb dokumentumra és tárgyra, amelyet az ajánlat vagy a megrendelés leadásával kapcsolatban a megrendelő rendelkezésére bocsátunk. Az ügyfél nem másolhatja vagy sokszorosíthatja ezeket a dokumentumokat és elemeket, illetve nem teheti azokat harmadik felek számára hozzáférhetővé a mi kifejezett hozzájárulásunk nélkül. Kérésünkre az említett dokumentumokat és tárgyakat haladéktalanul vissza kell küldeni nekünk.

3. A szerződés csak a megrendelés írásbeli visszaigazolását vagy írásbeli elfogadását követően lép hatályba, vagy amikor a megrendelést teljesítjük.

Elektronikus úton leadott megrendelések esetén is a szerződés csak a megrendelés írásbeli visszaigazolásával vagy írásbeli elfogadásával lép hatályba.

4. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jogszabályi előírások vagy a tudomány és a technika fejlődése alapján műszaki változtatásokat hajtsunk végre, feltéve, hogy ez nem rontja indokolatlanul árucikkeink szerződés szerinti felhasználhatóságát, és nem sérti indokolatlanul a megrendelő esetleges ellentétes érdekeit.

Fenntartjuk a jogot, hogy az iparágban szokásos módon megváltoztassuk a formát, a méretet, a színt és/vagy a súlyt, feltéve, hogy ez nem rontja indokolatlanul árucikkeink használhatóságát a szerződés szerinti célra, illetve nem sérti indokolatlanul a megrendelő ellentétes érdekeit.

Ha a megrendelés nem szabványos szerszámokra vagy termékekre vonatkozik, akkor az egyes szállításokhoz rendelt mennyiség a megrendelt mennyiségnél legfeljebb 10%-kal alacsonyabb vagy magasabb lehet, feltéve, hogy ez nem sérti indokolatlanul a megrendelő ellentétes érdekeit.

 

III. ÁRAK

1. Minden ár gyártelepi ár (EXW), csomagolás, fuvardíj, postaköltség és a vonatkozó törvényes ÁFA nélkül. Ez vonatkozik az egyeztetett részszállításokra és az expressz szállításokra is.

Az árak az írásbeli visszaigazolásunkban vagy a megrendelés írásbeli elfogadásában részletezett szállítási és szolgáltatási körre vonatkoznak. Minden további vagy különleges szolgáltatás külön kerül kiszámlázásra.

2. Abban az esetben, ha szállításaink vagy szolgáltatásaink listaáraink alapján történnek, és a szállítás vagy szolgáltatás nyújtására a szerződés megkötését követően több mint négy hónappal kerül sor, a szállítás vagy szolgáltatás nyújtásának időpontjában érvényes listaárak az irányadóak.

3. Amennyiben a szerződés létrejötte és a szállítás vagy szolgáltatás nyújtása között termelési költségeink (anyagárak és bérek) emelkednek, jogosultak vagyunk a megállapított árat az anyagár- és béremeléssel összhangban megemelni, ha a szállítás vagy szolgáltatás nyújtása nem a szerződés létrejötte után négy hónapon belül történik. Ha a szállítást vagy szolgáltatást a szerződés hatálybalépésétől számított négy hónapon belül kellene teljesíteni, de az ügyfelünknek felróható okokból csak négy hónap elteltével kerül sor rá, szintén jogosultak vagyunk a megállapított árat az anyagár- és béremelésnek megfelelően megemelni.

4. A nem szabványos szerszámok és termékek a speciális gyártás miatt felárat számítanak fel; ezt a felárat a megrendelés leadása előtt egyeztetni kell.

 

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A fizetéseket EURO-ban, mindenféle levonás nélkül és tranzakciós illetékmentesen kell teljesíteni cégünk kijelölt bankszámlájára, csekken vagy banki átutalással (IBAN/SWIFT), legkésőbb a számla keltétől számított 30 napon belül. Ez vonatkozik a részszállításokra is.

2. Ha a fizetés a számla keltétől számított 14 napon belül érkezik, 2% engedményt adunk.

3. Amennyiben a vevő fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelmi kamat a jegybanki alapkamat 9 százalékponttal növelt mértékével kerül felszámításra. Fenntartjuk a jogot, hogy a késedelemmel okozott kárért további követeléseket támasszunk.

4. A követelések beszámítása a vevő ellenköveteléseivel szemben kizárt, kivéve, ha az ellenkövetelés nem vitatott, jogerősen megállapításra került vagy döntés előtt áll.

A vevő visszatartási jogának érvényesítése kizárt, kivéve, ha a visszatartási jog ugyanazon a szerződéses jogviszonyon alapul, vagy ha a visszatartási jog olyan ellenkövetelésen alapul, amely nem vitatott, jogerősen és véglegesen megállapításra került vagy döntés előtt áll.

5. Ha a vevő az esedékes fizetéssel késedelembe esik (azaz a fizetést a vevőnek felróható körülmények miatt nem teljesíti), az összes eddig teljesített szállítás és szolgáltatás vételára azonnal esedékessé válik. Az elmaradt szállítások és szolgáltatások tekintetében a szállítás vagy a szolgáltatás nyújtása előtt követelhetünk fizetést vagy biztosítékot.

Ha a szerződés megkötése után az ügyfél pénzügyi helyzetében jelentős romlás következik be vagy válik ismertté, jogosultak vagyunk a még hátralévő szállítások vagy szolgáltatások teljesítése előtt a fizetést vagy biztosítékot követelni.

 

V. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. Minden leszállított tételre a tulajdonjogot fenntartjuk mindaddig, amíg a vevővel fennálló üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelés teljes egészében ki nem egyenlítettük (tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk).

2. Jogosultak vagyunk a szállítási tárgyat lopás, törés, tűz, víz és egyéb károk ellen a vevő költségére biztosítani, kivéve, ha a vevő igazolni tudja, hogy maga már kötött ilyen biztosítást.

3. A megrendelő jogosult a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat a rendes üzletmenet keretében feldolgozni és értékesíteni. A megrendelő nem jogosult a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat elzálogosítani, illetve azok tulajdonjogát biztosítékként átruházni.

Harmadik személyek által végrehajtott lefoglalások és lefoglalások vagy egyéb hozzáférési formák esetén az ügyfél köteles minket haladéktalanul értesíteni. A vevő felel minden olyan költségért, amely a tulajdonjogunk érvényesítésével kapcsolatban felmerül.

4. Ha a megrendelő szerződésszegése - különösen fizetési késedelem - miatt elállunk a szerződéstől, jogosultak vagyunk a szállított tárgy azonnali visszaszolgáltatását követelni.

5. A szállítási tárgynak a megrendelő általi feldolgozása vagy módosítása mindig a mi megbízásunkból történik, anélkül, hogy ebből fakadóan bármilyen kötelezettségünk keletkezne. 6. Ha a megrendelő a szállítási tárgyat más tárgyakkal összekapcsolja, összekeveri, hozzáadja vagy feldolgozza, úgy megállapodunk abban, hogy az így létrejött tárgyon a szállítási tárgy számlaértékének és az új tárgy értékének arányában közös tulajdonjogot szerzünk.

6. A tulajdonjog-fenntartás alá eső áru továbbértékesítése esetén a vevő a vevővel szemben esedékessé váló követeléseket előre és biztosítékul engedményezi ránk; amennyiben a dologra közös tulajdonjogunk van, úgy azokat a közös tulajdonrészünk arányában engedményezzük.

A vevő továbbra is jogosult a követelésnek a rendes üzletmenet keretében történő behajtására. Ez nem érinti a mi jogosultságunkat, hogy a követelést magunk hajtsuk be. A követelés behajtásától azonban eltekintünk, feltéve, hogy a vevő a kapott bevételből fizetési kötelezettségének eleget tesz, nem esik fizetési késedelembe, nem nyújt be fizetésképtelenségi eljárás megindítására irányuló kérelmet, és nem rendel el fizetési haladékot. A fentiek bármelyike esetén jogosultak vagyunk követelni, hogy az ügyfél az engedményezett követeléseket és a kapcsolódó adósokat tárja fel előttünk, tájékoztasson minket a követelés behajtásához szükséges valamennyi információról és dokumentumról, illetve nyújtson be nekünk minden szükséges dokumentumot, és tájékoztassa az adósokat az engedményezésről. A fent említett esetekben ugyancsak jogosultak vagyunk az engedményezést az ügyfél adósai előtt felfedni.

7. Ha az engedményezett biztosítékok értéke több mint 20%-kal meghaladja a követelésünk értékét, akkor az ügyfél kérésére a többlet biztosítékokat a saját választása szerint felszabadítjuk.

 

VI. SZÁLLÍTÁSI IDŐ ÉS KÉSEDELMES SZÁLLÍTÁS

1. A szállítási időre vonatkozó információk nem kötelező érvényűek, kivéve, ha kifejezetten rögzített határidőt vagy rögzített időpontot ígértek vagy állapodtak meg.

A szállítási határidő betartásának feltétele, hogy a szerződő felek között minden kereskedelmi és műszaki részletet tisztáztak, és hogy a megrendelő minden kötelezettségének időben eleget tett, például a szükséges dokumentumok benyújtása és a megállapított fizetési kötelezettségek teljesítése. Amennyiben ez nem így történik, a szállítási határidő megfelelően meghosszabbodik, kivéve, ha a késedelemért mi vagyunk a felelősek.

Ha a szállítási tárgyat nekünk kell elszállítanunk, a szállítási határidő akkor tekinthető betartottnak, ha a szállítási tárgy a szállítási határidő lejárta előtt elhagyja üzemünket, vagy - amennyiben a szállítás a megrendelőnek felróható okokból nem lehetséges - a megrendelőt a szállítási készségről értesítettük.

2. Szállítási kötelezettségünk feltétele, hogy a saját beszállítóinktól kapott szállítások rendben és időben beérkezzenek.

A szállítási határidő megfelelően meghosszabbodik vis maior, munkaharc és minden olyan esemény esetén, amely a szerződéskötéskor előre nem volt látható (például bármilyen típusú üzemzavar, az anyag- vagy energiabeszerzés nehézségei, a szükséges engedélyek beszerzésének nehézségei, hatósági intézkedések), kivéve, ha az említett események nekünk felróhatóak. Az ilyen körülmények kezdetéről és végéről haladéktalanul értesítjük a megrendelőt.

3. Ha a szállítás lehetetlen vagy késik, nem vagyunk felelősek, amennyiben ezt vis maior, munkaügyi viták vagy más, a szerződéskötéskor előre nem látható események (például bármilyen típusú üzemzavar, az anyag- vagy energiabeszerzés nehézségei, a szükséges jóváhagyások beszerzésének nehézségei, hatósági intézkedések) okozták, kivéve, ha az említett események nekünk felróhatóak.

Ha az említett események jelentősen akadályoznak minket a szállítás vagy szolgáltatás nyújtásában/lehetetlenítik számunkra a szállítás vagy szolgáltatás nyújtását, és az akadályoztatás nem csak átmeneti, jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől.

4. Az iparágban szokásos részszállítások megengedettek, feltéve, hogy ez nem sérti indokolatlanul a megrendelő ellentétes érdekeit.

 

VII. KOCKÁZATÁTRUHÁZÁS

1. A szállítások ex works (EXW) történnek.

2. Ha a szállítási tárgyat mi szállítjuk, a véletlen elvesztés vagy véletlen károsodás kockázata a fuvarozó, a szállítmányozó vagy a szállítással megbízott más személy részére történő átadáskor száll át a megrendelőre.

Ez vonatkozik a részszállítások esetében is, vagy ha további szolgáltatásokat (pl. szállítási költségek, telepítés) vállaltunk.

3. Ha a szállítás vagy a szállítási tárgy átadása a megrendelőnek felróható körülmények miatt késik, a kockázat a megrendelőre száll át, amint a megrendelőt értesítjük a szállításra való készenlétről.

4. A szállítmányt csak a megrendelő kifejezett kérésére és költségére biztosítjuk szállítási károk vagy egyéb biztosítható kockázatok ellen.

 

VIII. GARANCIA

1. A szállított tételek lényeges hibája esetén - első körben - kötelesek és jogosultak vagyunk vagy a hibát kijavítani (orvosolni), vagy saját belátásunk szerint csereárut biztosítani. Amennyiben a hiba kijavítása vagy a csere biztosítása sikertelen, a megrendelő fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint a vételárat csökkentse, vagy a törvényes feltételeknek megfelelően elálljon a szerződéstől.

A kicserélt hibás alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek.

2. A hiba kijavításához vagy a csere biztosításához a megrendelő köteles megfelelő időt és lehetőséget biztosítani számunkra a munka elvégzésére. A megrendelő csak sürgős esetben (különösen, ha az üzembiztonságot veszélyezteti vagy aránytalan kár veszélye áll fenn) jogosult a hibát maga kijavítani vagy harmadik féllel kijavíttatni, és a szükséges költségek megtérítését követelni. Ilyen sürgős esetben az ügyfélnek haladéktalanul értesítenie kell minket, és velünk egyeztetnie kell a szükséges intézkedéseket.

3. Az ügyfél csak az alábbi IX. pontban meghatározott feltételek mellett követelhet kártérítést.

4. A hibák miatti igények elévülési ideje a termék átadásától számított egy év.

Ez az időtartam nem vonatkozik arra az esetre, ha a hibát csalárd módon eltitkoltuk. Ez az időszak nem vonatkozik azokra a kártérítési igényekre sem, amelyeket az ügyfél az alábbi IX. pontnak megfelelően érvényesít. Ezekben az esetekben a vonatkozó törvényes elévülési határidők érvényesek.

5. A vevő köteles a leszállított tételeket a kiszállítást követően haladéktalanul és gondosan megvizsgálni. A hiányos vagy hibás szállítás miatti reklamációkat vagy egyéb nyilvánvaló hibákról szóló értesítéseket haladéktalanul írásban kell jelezni; ellenkező esetben a szállított tétel elfogadottnak tekintendő, és szavatossági igény nem érvényesíthető.

Az alapos vizsgálat során felismerhető hibákra vonatkozó bejelentéseket legkésőbb a szállítást követő két héten belül írásban kell jelezni; ellenkező esetben a szállított termék elfogadottnak tekintendő, és szavatossági igény nem érvényesíthető.

Az egyéb hibákat haladéktalanul írásban kell jelezni nekünk, amint azokat felfedezték; ellenkező esetben a szállítási tárgyat elfogadottnak kell tekinteni, és nem érvényesíthetők szavatossági igények.

A fenti VIII. 5. pontjai nem alkalmazandók, ha a hibát csalárd módon eltitkoltuk.

6. Nem vállalunk felelősséget különösen a következő esetekben:

 • Nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használat vagy átdolgozás;
 • természetes elhasználódás;
 • helytelen vagy gondatlan kezelés (különösen túlzott igénybevétel/terhelés);
 • az ügyfél vagy harmadik fél által végzett szakszerűtlen javítás;
 • a szállítási tárgyon a beleegyezésünk nélkül végzett szakszerűtlen módosítások.

7. Harmadik fél termékeinek hibája esetén jogosultak vagyunk a harmadik fél termékeinek gyártójával vagy előszállítójával szembeni szavatossági igényeinket a vevőre engedményezni, és tájékoztatni a vevőt, hogy az engedményezett szavatossági igényeket első fokon a gyártóval vagy az előszállítóval szemben érvényesítse. Az ügyfél csak akkor érvényesíthet velünk szemben szavatossági igényeket a törvényi feltételek és a jelen értékesítési és szállítási feltételek szerint, ha a gyártóval vagy a beszállítóval szembeni jogi lépések sikertelenek vagy (például fizetésképtelenség miatt) kilátástalanok.

Az ügyfél és a gyártó vagy a beszállító közötti jogvita időtartamára az elévülési idő felfüggesztésre kerül az ügyfélnek velünk szemben fennálló szavatossági igényei tekintetében.

 

IX. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1. Kárfelelősségünk a jogalapra való tekintet nélkül, különösen a lehetetlenségből, késedelemből, hibás vagy helytelen szállításból, szerződésszegésből, a szerződéskötési tárgyalások során vállalt kötelezettségek megszegéséből és deliktumból eredő károkért az alábbiakban meghatározottak szerint korlátozott/korlátozott.

2. Kizárólag abban az esetben vagyunk felelősek, ha

 • szervezeti szerveink, törvényes képviselőink vagy megbízottaink szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása esetén;
 • szerveink, törvényes képviselőink vagy megbízottaink által okozott vétkes élet-, testi épség- vagy egészségkárosodás;
 • lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes megszegése; lényeges szerződéses kötelezettségek azok a kötelezettségek, amelyek teljesítése a szerződés középpontjában áll, és amelyek teljesítése lehetővé teszi a szerződés megfelelő teljesítését, illetve amelyek megszegése veszélyeztetné a szerződés megfelelő teljesítését, és amelyek teljesítésére az ügyfél rendszeresen számíthat.
 • a hiba csalárd elhallgatása;
 • a német polgári törvénykönyv 276. szakasza szerinti beszerzési kockázat átvállalása;
 • szavatosság vállalása, de csak az adott esetben vállalt szavatosság mértékéig;
 • a termékfelelősségről szóló törvényből vagy más, kötelező törvényes felelősséggel járó tényállásokból eredő követelések.

3. Amennyiben felelősségünk kizárólag a lényeges szerződéses kötelezettségek egyszerű gondatlanságból eredő megszegése miatt áll fenn, a felelősségünk mértéke a szerződéskötéskor előre látható és a szerződésre jellemző kár mértékére korlátozódik.

4. A fenti felelősségi korlátozások és korlátozások pontosan ugyanilyen mértékben érvényesek szerveink, törvényes képviselőink és megbízottaink javára is.

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A megrendelő nem jogosult a szerződéses jogviszonyból eredő követeléseit harmadik személyekre engedményezni. Ez nem vonatkozik a pénzbeli követelésekre. Pénzkövetelések esetén mindazonáltal jogosultak vagyunk arra, hogy kötelezettségünk teljesítése érdekében kifizetést teljesítsünk a korábbi hitelezőnek.

2. A szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettség teljesítési helye D-72072 Tübingen.

3. A szerződéses jogviszonyból eredő és azzal kapcsolatos valamennyi jogvitára D-72072 Tübingen az illetékes bíróság.

4. A szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik, az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) kizárásával.

 


 

MINIMÁLIS RENDELÉSI ÉRTÉK

A minimális rendelési érték rendelésenként 100,- EUR nettó (ÁFA nélkül). Felhívjuk figyelmét, hogy 100,- EUR alatti megrendelések esetén 15,- EUR kisösszegű rendelési pótdíjat számítunk fel. Az eShopon keresztül történő rendelés esetén a pótdíj fizetendő.