A HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK PAUL HORN GMBH ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI

(2021. decembertől)

I. ALKALMAZHATÓSÁG

1. Ezek az Általános Vásárlási Feltételek csak akkor alkalmazandók, ha a szállító vállalkozó. (BGB 14. §), közjogi jogi személy vagy közjogi különalap.

2. A szállító minden ajánlata, szállítása és egyéb szolgáltatása kizárólag a jelen Általános Vásárlási Feltételek alapján történik. Ezek szerves részét képezik minden olyan szerződésnek, amelyet a szállítóval az általa kínált szállításokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan kötünk. Ezek a feltételek a szállító minden jövőbeli ajánlatára, szállítására és egyéb szolgáltatására is vonatkoznak, még akkor is, ha nem hivatkozunk rájuk újra kifejezetten. 3. A szerződési feltételek a szállító valamennyi ajánlatára, szállítására és egyéb szolgáltatására vonatkoznak.

3. A szállító eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételei nem érvényesek, még akkor sem, ha azok érvényességét egyes esetekben nem ellenezzük kifejezetten. Még ha hivatkozunk is egy olyan levélre, amely a szállító általános szerződési feltételeit tartalmazza vagy azokra hivatkozik, vagy ha a szállító általános szerződési feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül elfogadjuk a szállító szállítását, ez nem jelenti a szállító általános szerződési feltételeinek érvényességével való egyetértést.

Eltérő feltételek csak akkor és annyiban érvényesek, ha és amennyiben azokhoz kifejezetten hozzájárultunk.

II. MEGRENDELÉSEK, AJÁNLATOK, ELFOGADÁS

1. Kizárólag az általunk szöveges formában leadott megrendelések vagy megrendelésfeladások kötelező érvényűek számunkra. A szóbeli vagy telefonos megrendelések vagy megrendelésfeladások szöveges visszaigazolást igényelnek tőlünk.
A beszállítótól kapott ajánlatok mindaddig nem kötelező érvényűek, amíg azokat kifejezetten szöveges formában, megrendelésként vagy megrendelésfeladásként nem adjuk meg.
Az ajánlatok, költségbecslések, tervek, minták és hasonlók elkészítéséért semmilyen díjazást nem nyújtunk.

2. Megrendeléseinkben igyekszünk a nekünk szállítandó árut minőség, méret stb. tekintetében pontosan meghatározni. Amennyiben a beszállító részéről ennek ellenére bármilyen félreértés merülne fel, a beszállítónak haladéktalanul kapcsolatba kell lépnie velünk, hogy orvosolja azt. Az ISO 50001 szabvány szerinti tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetünk, amelynek célja az energiahatékonyság folyamatos javítása. A beszállítót arra kérjük, hogy lehetőségeihez mérten támogasson minket ebben. A megfelelő termékek vagy szolgáltatások esetében a szállítót ezért különösen arra kérjük, hogy ajánlatában kifejezetten és hivatalból tájékoztasson minket a felhasználási fázis energiaigényéről, valamint a hatékonyabb alternatívákról és lehetőségekről. A termékek vagy szolgáltatások kiválasztásakor figyelembe vesszük az energiahatékonysági kritériumokat.

3. Az általunk megrendelt anyagoknak és alkatrészeknek meg kell felelniük a technika állásának, különösen a DIN- és ISO-szabványoknak, valamint az európai szabványoknak (EN), kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtak meg.
A megrendelt tételeket a technika legújabb állása szerint kell tartani, különösen hosszú távú szállítási szerződések esetén. A tervezett műszaki vagy egyéb változtatásokat a teljesítés előtt egyeztetni kell velünk.

4. Jogunkban áll ésszerű értesítéssel megváltoztatni a termékleírásokat, feltéve, hogy az ilyen változtatások végrehajtása a szállító számára ésszerű. Ha egy ilyen módosítás a szállító számára költségnövekedést vagy a szállítási határidő késését eredményezi, a szállítónak erről haladéktalanul tájékoztatnia kell minket. A szállítónak megtérítjük az ilyen módosítás következtében felmerülő, bizonyított és ésszerű többletköltségeket. A szállítási határidőt el kell halasztani, amennyiben a szállítási késedelem a beszállító rendes termelési vagy üzleti tevékenysége során ésszerű erőfeszítésekkel nem kerülhető el.

5. A szállító az ajánlattételi szakasztól kezdve köteles felhívni a figyelmünket minden olyan kockázatra, amelyről tudomása van, és amely számunkra a szállító szállításának vagy szolgáltatásának tárgyából, illetve a szállító által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokban szereplő helytelen, pontatlan vagy hiányos információkból eredhet. Ha ilyen utalás történik, vagy ha az itt előírt utalást vétkesen elmulasztják, elállhatunk a már megkötött szerződéstől, és új ajánlatot kérhetünk módosított feltételekkel.

6. A szállító a mi kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem jogosult a szerződés tárgyát érintő módosításokra, különösen a termékleírások módosítására vagy a szállítás idejére és helyére vonatkozó módosításokra.

7. Ha a szállító alvállalkozókat vagy más harmadik feleket kíván igénybe venni szolgáltatásai teljesítéséhez, akkor ehhez előzetes írásbeli hozzájárulásunkat kell beszereznie.

8. Az elfogadó nyilatkozatot a szállítónak szöveges formában haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelésünkön feltüntetett dátumtól számított két naptári napon belül (számunkra kézhezvétel) kell közölnie. A később beérkezett elfogadó nyilatkozatokat a szállító új ajánlatának kell tekinteni.

III. SZÁLLÍTÁS, KOCKÁZATÁTADÁS, CSOMAGOLÁS

1. A nekünk történő szállításokat DDP-vel kell teljesíteni az általunk megadott rendeltetési helyre az Incoterms 2010 szerint, beleértve a csomagolást is. A szállító viseli a szállítási tárgy szállításával kapcsolatos összes költséget és kockázatot a rendeltetési helyen történő átadásig, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg.

A szállító viseli a szállítási tárgy véletlen elvesztésének és véletlen romlásának kockázatát a rendeltetési helyen történő átadásig.

Ha megállapodás van arról, hogy a szállítónak kell a rendeltetési helyen a szállítási tárgyat felállítania és/vagy összeszerelnie, a szállító viseli a véletlen elvesztés és a véletlen megrongálódás kockázatát a szállító által elvégzendő munka átvételéig.

Ha a szállítás a megadott rendeltetési helytől eltérő szállítási címre történik, jogosultak vagyunk - egyéb követeléseink sérelme nélkül - a szállítónak további 50,00 € kárátalányt felszámítani a költségeinkre. A szállító jogosult bizonyítani, hogy nekünk nem keletkeztek megfelelő költségeink, vagy azok alacsonyabbak voltak.

2. Nem vagyunk kötelesek elfogadni a nem egyeztetett rész-, rövid- és/vagy többletszállításokat.

3. A szállítónak a szállított terméket megfelelő módon, gondosan és megfelelően kell csomagolnia. Jogunk van, de nem kötelességünk, hogy a csomagolásra vonatkozó előírásokat tegyünk.

A veszélyes anyagokat az üzemi anyagok szállítása esetén a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell csomagolni és címkézni. A megfelelő biztonsági adatlapokat kérés nélkül is át kell adni.

Kerülni kell a felesleges csomagolást. A csomagolásnak mindig újrafelhasználhatónak és környezetbarát anyagokból készültnek kell lennie.

A szállító köteles mindenfajta csomagolást saját költségén összegyűjteni és visszaszállítani, vagy saját költségén harmadik személyt megbízni ezzel.

IV. SZÁLLÍTÁSI IDŐ ÉS KÉSEDELEM

1. Az általunk a megrendelésben megadott szállítási határidő (szállítási határidő vagy szállítási időszak) kötelező érvényű.

A szállítási határidő a megrendelés dátumától kezdődik, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg.

Ha keret- vagy állandó megrendelés esetén a szállításról szóló megállapodás alapján a szállítási határidő a lehívási nyilatkozatban meghatározott mennyiségre vonatkozóan a lehívás napjától kezdődik, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg.

Az áru megfelelő átvétele az általunk megadott rendeltetési helyen a mérvadó.

2. A szállító köteles haladéktalanul tájékoztatni minket, ha olyan körülmények merülnek fel vagy válnak nyilvánvalóvá, amelyek a szállítási határidő be nem tartásához vezethetnek.

3. A szállítási okmányoknak tartalmazniuk kell a megrendelés számát és dátumát, az anyagszámunkat, a darabszámot vagy mennyiséget és a szállított áru rövid leírását.

4. Ha a szállító nem teljesít, vagy nem teljesít a szállítási határidőn belül, vagy késedelembe esik, a vonatkozó feltételek szerint korlátozás nélkül jogosultak vagyunk a törvényes követelésekre (különösen az elállásra és a kártérítésre). Az alábbi IV. 6. pont szerinti szerződéses kötbérre vonatkozó rendelkezés nem érinti.

5. Amennyiben a szállításra vonatkozóan kifejezetten rögzített időpontot állapítottak meg (rögzített ügylet), a szerződés be nem tartása esetén jogosultak vagyunk a szerződéstől határidő tűzése nélkül elállni. A további követelések érvényesítését ez nem érinti.

6. Ha a szállító a szállítással késedelembe esik, jogosultak vagyunk a nettó megrendelés értékének 0,1%-ának megfelelő, de összesen legfeljebb 5%-os kötbért követelni a szállítási késedelem minden munkanapjára. A további kártérítési igények érvényesítésének joga nem sérül. A szerződéses kötbér azonban beszámítandó a szállító által megtérítendő késedelmi kárba.

7. Számunkra előre nem látható körülmények bekövetkezése esetén a szerződés megkötését követően ésszerű határidővel jogosultak vagyunk a megadott szállítási határidőt ésszerűen megváltoztatni, amennyiben e változtatás végrehajtása a szállító számára ésszerű.

8. Amennyiben a beszállító a megrendelésre történő szállításban állapodott meg, csak a már megrendelt áruk mennyiségét gyárthatja le, hogy a még le nem hívott áruk tekintetében a termékleírásban a tervezéshez kapcsolódóan szükséges módosítások még elvégezhetők legyenek. A még le nem hívott áruk tekintetében ennek megfelelően jogosultak vagyunk a termékleírások módosítására a fenti II. 4. pontban meghatározott feltételek szerint.

V. SZÁMLÁK

1. A számlák kiállítása elektronikus számlával történik, amennyiben erről előzetesen kifejezetten megállapodtunk. Az e-számlának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A rendelésszámunkat, az anyagszámunkat és a szállítólevélszámot minden számlán fel kell tüntetni, mert ellenkező esetben nem lehetséges a felosztás. Továbbá a teljesítés időpontját is fel kell tüntetni. A számunkra meghatározott fizetési határidők csak akkor kezdődnek meg, amikor mind az általunk megadott rendeltetési helyre szállítandó árut, mind a fent felsorolt összes és vonatkozó adatokat tartalmazó számlát megkaptuk.

2. Hacsak kifejezetten másként nem állapodtunk meg, a mi részünkről minden kifizetés a saját belátásunk szerint vagy az áru és a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül történik, a fent említett összes és minden vonatkozó részlettel együtt, 3% engedménnyel, vagy 30 napon belül, engedmény nélkül.

VI. JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK

1. Hibák esetén a törvényes rendelkezések alkalmazandók, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk.

2. A leszállított áruk hibáit akkor tekintjük időben bejelentettnek, ha azokról az áru rendeltetési helyen történő átvételétől számított 5 munkanapon belül értesítjük a szállítót. A rejtett hibákat akkor kellő időben bejelentettnek tekinteni, ha azokról a szállítót a felfedezésüktől számított 5 munkanapon belül értesítjük.

A teljesített kifizetések vagy az áru átvételéről szóló igazolások nem tekinthetők a megfelelő átvétel elismerésének.

A reklamáció tárgyát képező árukat a szállító költségére és kockázatára kell visszaküldeni.

3. Ha a szállító az általunk meghatározott ésszerű határidőn belül nem teljesíti a hiba elhárítására (választási lehetőségünk szerint a hiba elhárítására vagy a hibátlan termék leszállítására) vonatkozó kötelezettségét, akkor - egyéb törvényes igényeink sérelme nélkül - jogosultak vagyunk a hibát magunk kijavítani, és az ehhez szükséges költségek megtérítését követelni a szállítótól.

Nincs szükség előzetes határidő kitűzésére, ha a szállító komolyan és véglegesen megtagadja a teljesítést, vagy ha egy ilyen határidő (akár rövid határidő is) számunkra már nem ésszerű, még a szállító érdekeit is figyelembe véve, különleges körülmények miatt (pl. "just-in-time szerződés"; aránytalan kár veszélye; az üzembiztonság veszélye). Ha ilyen különleges körülmények fennállnak, erről haladéktalanul tájékoztatjuk a szállítót.

4. A német polgári törvénykönyv (BGB) 442. § (1) bekezdésének 2. mondatától eltérően, a hibák miatt akkor is jogosultak vagyunk követelésekre, ha a hiba a szerződéskötés időpontjában súlyos gondatlanság miatt ismeretlen maradt számunkra.

5. Ha a leszállított áru hibája esetén a szokásos bejövő áruellenőrzés körét meghaladó vizsgálat válik szükségessé, jogosultak vagyunk - egyéb követeléseink sérelme nélkül - a beszállítónak minden egyes hibás áruszállítás után 75,00 € összegű további kártérítési átalányt felszámítani a költségeinkre. A szállító jogosult bizonyítani, hogy nekünk nem merültek fel megfelelő költségek, vagy azok alacsonyabbak voltak.

6. A szállító által kicserélendő alkatrészeket a szállító kérésére és költségére a szállító rendelkezésére kell bocsátani. A visszaküldött áru a csereküldemény kézhezvételéig vagy annak ellenértékének kiegyenlítéséig a mi tulajdonunkban marad.

VII. FELELŐSSÉG, TERMÉKFELELŐSSÉG, TERMÉKBIZTONSÁG

1. A törvényi rendelkezések a termékfelelősségre és a szállító egyéb kötelességszegése esetén fennálló felelősségre vonatkoznak, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezünk.

2. Ha harmadik személyek termékfelelősség alapján követeléseket támasztanak velünk szemben, a szállító köteles minket feltétel nélkül és haladéktalanul mentesíteni az ilyen követelések alól, ha és amennyiben a követelt kár az általa szállított hibás terméknek tulajdonítható.

Ha és amennyiben a szállító által nekünk szállított termék hibája miatt visszahívási akció végrehajtása válik szükségessé, a szállító viseli a visszahívási akcióval kapcsolatos összes költséget és kiadást, vagy hozzájárul azokhoz a kártalanítási kötelezettsége mértékéig.

A visszahívási akció végrehajtása előtt tájékoztatjuk a beszállítót, és lehetővé tesszük számára a részvételt, kivéve, ha a beszállító előzetes tájékoztatása vagy részvétele különös sürgősség miatt nem lehetséges.

A vétkességen alapuló felelősség esetén azonban a fenti kártalanítási kötelezettség és a fenti költségviselési kötelezettség nem alkalmazandó, ha a szállítót nem terheli vétkesség.

A további jogi igények érintetlenül maradnak.

3. A szállító köteles saját költségén megfelelő termékfelelősségbiztosítást fenntartani a velünk fennálló szerződéses kapcsolat időtartamára. A szállító kérésre köteles igazolni számunkra a termékfelelősségbiztosítás megkötését és meglétét.

4. A szállító köteles betartani a termékbiztonságra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (különösen a termékbiztonsági törvényt).

VIII. MINŐSÉG, DOKUMENTÁCIÓ, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, BESZÁLLÍTÓI NYILATKOZAT

1. A szállító valamennyi szállításának és szolgáltatásának meg kell felelnie az elismert technológiai szabályoknak, valamint a vonatkozó műszaki szabványoknak és biztonsági előírásoknak. Az elfogadott termékleírásokat be kell tartani.

2. Ha a beszállító ismételten vagy súlyosan megsérti a minőségi megállapodásokat, jogosultak vagyunk követelni, hogy a beszállító minőségbiztosítási rendszert vezessen be és alkalmazzon.

3. Ettől függetlenül a szállítónak folyamatosan ellenőriznie kell a szállítások és szolgáltatások minőségét. A beszállítónak haladéktalanul tájékoztatnia kell minket minden változásról, különösen a gyártási folyamatokban, az anyagokban vagy a beszállítói alkatrészekben, valamint a minőségbiztosítási intézkedésekben bekövetkezett változásokról. Jogunk van a szükséges mértékben ellenőrizni, hogy a változások nem lehetnek-e káros hatással a termékre. A szállító kérésre a rendelkezésünkre bocsátja az ehhez szükséges dokumentumokat.

4. Amennyiben a beszállítóval minőségbiztosítási megállapodást kötöttünk, ennek a megállapodásnak a rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Kérésünkre a szállító köteles elkészíteni és átadni nekünk egy származási nyilatkozatot és egy szállítói nyilatkozatot, valamint minden egyéb, a szállítási tételre vonatkozó dokumentumot és bizonyítékot, amely a határokon átnyúló szállítás esetén szükséges.

6. Amennyiben az egyes termékkövetelmények ellenőrzéséhez szükséges, a szállító vállalja, hogy lehetővé teszi számunkra vagy adott esetben egy illetékes hatóság számára a gyártási folyamat és az ellenőrzési dokumentumok ellenőrzését.

IX. TITOKTARTÁS, RAJZOK ÉS EGYÉB GYÁRTÁSI ESZKÖZÖK

1. A szállító köteles bizalmasan kezelni, titokban tartani és különösen nem bocsátani harmadik felek rendelkezésére minden olyan információt, amelyet az üzleti kapcsolat alkalmával vagy azzal kapcsolatban tőlünk kap vagy szerez meg, amennyiben az adott információ nem volt már általánosan ismert vagy a szállító számára nem volt ismert. Minden más tekintetben a szállítóval külön megkötendő titoktartási megállapodás rendelkezései alkalmazandók. Kérésünkre a szállító köteles ezt a megállapodást a "Titoktartási megállapodás" formanyomtatványunk felhasználásával megkötni.

2. A rajzok, tervek, modellek, minták, eszközök, szerszámok és egyéb gyártási eszközök a mi tulajdonunkban maradnak, és a megrendelésünk vagy megkeresésünk teljesítését követően vissza kell szolgáltatni nekünk. A szállító fent említett titoktartási kötelezettsége a kapott gyártási eszközökre is kiterjed.

3. A szállítónak megfelelő titoktartási és visszaszolgáltatási kötelezettségeket kell előírnia minden beszállító számára.

4. Minden műszaki dokumentum, rajz, terv, dokumentáció, szerszám, szerszám, anyag, szoftver és egyéb termék, amelyet a szállító a megrendelés teljesítése keretében számunkra gyárt, a mi tulajdonunkba kerül, amint a szállító rendelkezésre bocsátja azokat. Ezeket a szállítónak a mi tulajdonunkként kell azonosítania, gondosan tárolnia kell számunkra, és a szállító csak a szerződés céljaira használhatja fel őket. Ezen túlmenően a fent említett tárgyakra vonatkozó valamennyi felhasználási és hasznosítási jogot megkapjuk, amennyiben azok szerzői joggal védhető művek vagy tulajdonjoggal védhető tárgyak.

A tulajdonjog, a felhasználási és hasznosítási jogok átruházása további külön díjazás nélkül történik, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg.

X. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG

1. A szállító a szállításait és szolgáltatásait a gyártás országában, valamint a beszerzés országában érvényes környezetvédelmi, illetve munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelően nyújtja. A felhasznált anyagoknak és összetevőiknek meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak.

A szállító köteles továbbá a szükséges erőforrásokat, különösen az anyagokat, az energiát és a vizet hatékonyan és környezetbarát módon felhasználni a gazdaságilag indokolt keretek között, és a lehető legkisebbre csökkenteni a negatív környezeti hatásokat, különösen a hulladék, a szennyvíz, a levegő és a zajszennyezés tekintetében. Ez magában foglalja a környezetbarát vagy újrahasznosítható alapanyagok kiválasztását, valamint az alacsony kibocsátású, alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, energia- és erőforrás-takarékos megoldások kifejlesztését.

Kívánatos az ISO 14001 szabvány szerinti tanúsított környezetirányítási rendszer működtetése.

2. Ha a szolgáltatást a szállító vagy annak alkalmazottai cégünk telephelyén (épületek és szabad területek) nyújtják, a szállító és a szállító érintett alkalmazottai kötelesek betartani a „Követelmények és utasítások a megbízott külső cégek számára“ című nyomtatványunkban foglalt biztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat, és azokat előzetesen aláírásával tudomásul venni.

XI. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, A TULAJDONJOG BIZTONSÁGA

1. A szállító tulajdonjog-fenntartás csak annyiban érvényes, amennyiben az azon termékre vonatkozó fizetési kötelezettségünkre vonatkozik, amelyre a szállító tulajdonjogot tart fenn. Kiterjesztett vagy meghosszabbított tulajdonjog-fenntartás nem fogadható el. A szállítási tétel tulajdonjoga az adott szállítási tételre vonatkozó számlaösszeg kiegyenlítésével száll át ránk; részleges fizetés esetén a szállítási tételen arányos résztulajdont szerzünk.

2. Az általunk biztosított anyagok és egyéb általunk biztosított tárgyak a mi tulajdonunkban maradnak, a szállítónak a mi tulajdonunkként kell azonosítania őket, és csak a rendeltetésszerű használatra használhatók fel.

Az általunk biztosított tételek szállító általi feldolgozása, keverése vagy összekeverése a mi nevünkben történik. Megállapodunk abban, hogy a rendelkezésünkre bocsátott tételek felhasználásával előállított termékek társtulajdonosai leszünk a rendelkezésünkre bocsátott tételek értékének és a teljes termék értékének arányában. Ez utóbbit a szállító megőrzi számunkra.

XII. ELŐLEGFIZETÉSI GARANCIA

Ha megállapodtunk abban, hogy a szállító által teljesítendő szállítások vagy szolgáltatások után előleget vagy foglalót fizetünk, jogosultak vagyunk a szállítótól egy német bank vagy takarékpénztár által nyújtott, korlátlan és feltétel nélküli előlegfizetési garanciát követelni a kifizetésünkkel egyidejűleg fizetendő összegre, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg. A szállító a garancia visszafizetését vagy a garancia cseréjét egy megfelelően alacsonyabb összegű garanciára követelheti, ha és amennyiben az előlegünknek vagy előlegünknek megfelelő szállítások vagy szolgáltatások egy részét hibátlanul teljesítette.

XIII. HARMADIK FELEK TULAJDONJOGAI

1. A szállító köteles gondosan ellenőrizni, hogy az általa szállított termékek vagy azok szerződés szerinti felhasználása nem sérti-e harmadik felek iparjogvédelmi vagy szerzői jogait az EU országaiban, azokban az országokban, ahol a szállító a termékeket gyártja vagy gyártatni hagyja, vagy abban az országban, ahol a terméket a szerződés szerint felhasználják. Szükség esetén a Szállító saját költségén szabadalmi ügyvivővel és/vagy más szakértővel konzultál.

2. A szállító köteles feltétel nélkül és haladéktalanul mentesíteni minket minden olyan követelés alól, amelyet harmadik személyek iparjogvédelmi vagy szerzői jogok megsértése miatt támasztanak velünk szemben, és köteles megtéríteni minden szükséges kiadást és költséget, amely ezzel kapcsolatban felmerül. Ezek a követelések nem állnak fenn, ha és amennyiben a szállító nem felelős a tulajdonjogok vagy szerzői jogok megsértéséért.

3. A szerződő felek vállalják, hogy haladéktalanul tájékoztatják egymást, ha olyan körülményekről szereznek tudomást, amelyek miatt fennáll az ipari tulajdonjogok vagy szerzői jogok megsértésének veszélye, és lehetőséget adnak egymásnak, hogy közös megegyezéssel szembeszálljanak az ilyen igénnyel.

4. Ez nem érinti a minket megillető további jogi igényeket.

XIV. átruházás

A szállító nem jogosult a szerződéses kapcsolatból eredő követeléseit harmadik személyekre engedményezni. Ez nem vonatkozik a pénzkövetelésekre. A pénzkövetelések esetében azonban a korábbi hitelezőnek teljesítő hatályú kifizetést teljesíthetünk.

XV. MINIMÁLBÉRRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY

1. A megrendelés elfogadásával a szállító megerősíti, hogy a mindenkori törvényes minimálbért fizeti munkavállalóinak. Ha a szállító alvállalkozót vagy bérbeadó céget vesz igénybe, akkor ezektől is be kell szereznie a megfelelő igazolásokat a minimálbér megfizetésére vonatkozóan.

2. Ha harmadik fél a szállító, a szállító alvállalkozója vagy a bérbeadó cég törvényes minimálbér fizetésére vonatkozó kötelezettségének megszegése miatt követeléseket támaszt velünk szemben, a szállító köteles minket feltétel nélkül és azonnal kártalanítani az ilyen követelésekkel szemben, kivéve, ha a szállító nem felelős a jogsértésért.

3. További jogi igények nem érintik.

XVI. PÓTALKATRÉSZEK

A szállító köteles a szállított termékhez szükséges minden esetlegesen szükséges pótalkatrészt megfelelő mennyiségben a szállított termék átadásától számított 10 évig rendelkezésre tartani és szállíthatóvá tenni.

XVII. ADATVÉDELEM

A szállító beleegyezik abba, hogy a szállító személyes adatait a szállítóval való szerződéses kapcsolat létrehozása és végrehajtása céljából a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyűjtsük, tároljuk, feldolgozzuk és felhasználjuk.

XVIII. A TELJESÍTÉS HELYE, A JOGHATÓSÁG HELYE, ALKALMAZANDÓ JOG

1. A teljesítés helye az általunk a szállítási tételhez megadott rendeltetési hely.

2. A szerződéses jogviszonyból eredő és azzal kapcsolatos minden jogvitára 72072 Tübingen az illetékes bíróság.

3. A szerződéses jogviszonyra a Németországi Szövetségi Köztársaság joga irányadó, az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének (CISG) kizárásával.